โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1