ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี