โครงการบริการวิชาการ ระยะที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการบริการวิชาการ ระยะที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพบรรยากาศโครงการบริการวิชาการ ระยะที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ ระยะที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “การผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อเกษตรอินทรีย์” ดำเนินการโดยคะณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยร ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บึงกาสาม ปทุมธานี