รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการสัมมนายกระดับครูอาชีวะ RAVTE เมื่อวันที่ 24 -25 ม.ค. 62

RAVTE – รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(RAVTE) ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศ