อบรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อบรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ ๑ (ระดับสถาบัน) ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย มทร.ธัญบุรี