โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

งานสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลโดย อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวเกี่ยวกับการรับสมัครงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และจัดกิจกรรมกับนักศึกษา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี