ศึกษาการเรียนรู้วิธีการหาอัตราการผลิตข้าวในระบบนิเวศนาข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาการเรียนรู้วิธีการหาอัตราการผลิตข้าวในระบบนิเวศนาข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน อาหารปลอดภัยและการเรียนรู้วัฒธรรมการเกี่ยวข้าวร่วมกับเครือข่าย เกษตรอำเภอหนองเสือ  พัฒนาชุมชนหนองเสือ ชุมชนบึงกาสาม ปทุมธานี ประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติรายวิชา 09-314-263 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี