ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี