“วิดยา” พาน้องติว (รอบสอง)

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “วิดยา” พาน้องติว (รอบสอง)  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิชาแคลคูลัส 1 และวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ ห้อง รป.5-01 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี