แถลงข่าวกีฬา

แถลงข่าวกีฬา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แถลงความพร้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยส่งนักกีฬาทั้งหมด ๑๒๘ คน ใน ๑๓ ชนิดกีฬา