ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้าพบคณบดี

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้าพบคณบดี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาและนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องต่างๆ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี