ภาพบรรยากาศประชุมนักศึกษาตรวจประเมินภายใน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

การประชุมผู้นำนักศึก

Read more

ภาพบรรยากาศ อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

การอบรมคณะกรรมการตรว

Read more

ภาพบรรยากาศประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

ภาพบรรยากาศสัมมนาสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา

สัมมนาสภานักศึกษา อง

Read more