กิจกรรม “กยศ.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชน ปี 2555”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) จัดกิจกรรม “กยศ.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชน ปี 2555” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการชำระหนี้คืนกองทุนฯ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี