Thailand Energy Awards 2017 รางวัลดีเด่นด้านบุคลากร แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

พลอากาศเอกประจิน  จั

Read more

คุณครูโรงเรียนธัญรัตน์ นำตัวแทนนักเรียนเข้ามอบพวงมาลัยแก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในวันไหว้ครูของโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

คุณครูโรงเรียนธัญรัต

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการและสถานศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

การประชุมวิสามัญ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่1/260 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

การประชุมวิสามัญ  สภ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more