รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนเพชรบัวสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนเพชรบัวสวรรค์  ณ ห้องประชุมบัวน้ำเงิน  อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี