มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร  ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี