โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน” จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี