มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี