ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาดพร้อมผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำเรื่อง มทร. ธัญบุรีวิทยาเขตปราจีนบุรี รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกัน

สถานที่: สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี