รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “การศึกษายุค 4.0” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “การศึกษายุค 4.0” ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี