ประชุมคณะพยาบาล

นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๑ พร้อมร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี