ศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

โครงการศึกษาดูงานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และงานของ มทร.ล้านนา เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และการทำงานกับชุมชนในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2556 ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และพื้นที่ปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา เพื่อสนับสนุน โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริเพื่อสนับสนุน โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ

ภาพถ่ายวันที่ 22 กรกฏาคม 2556 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

 

ภาพถ่ายโดย : ผศ.สุเมธ พลับพลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม