มอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ HON.KATESHUMBWA COLLINS DICKSONS คณะกรรมการการเงิน องค์การศุลกากรโลก ประเทศยูกันดา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้การต้อนรับ พร้อมมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์  แก่ HON.KATESHUMBWA COLLINS DICKSONS คณะกรรมการการเงิน องค์การศุลกากรโลก ประเทศยูกันดา ในโอกาสที่เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่าง Sheema Development Foundation ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  วันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี