การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

ภาควิชาเคมี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.ประเสริฐ พัฒนะประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.วินัย จันทร์เพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.รสริน เจิมไธสง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้