การบรรยายในหัวข้อ “ความรู้และประสบการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้และประสบการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาสถิติประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาถ่ายทอดให้นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกกิตติพงษ์  สุวีโร ตัวแทนสิทธิบัตร หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี มาให้ความรู้แก่นักศึกษา  วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี