การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสหลักสูตร 25511911104699 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้อง ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส คณะบริหารธุรกิจ  และอาจารย์ศราวุธ จิตต์พินิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้