การจัดการองค์ความรู้ ”การจัดทำ มคอ.3,มคอ.5 และแผนการเรียนการสอน”

อาจารย์เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้”การจัดทำ มคอ.3,มคอ.5 และแผนการเรียนการสอน” โดย วิทยากร ผศ.สมควร สนองอุทัย ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี