ประชุมความร่วมมือกับ National Pingtung University of Science & Technology,TAIWAN.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเจรจาความร่วมมือกับ Associate Professor of Food Science Dr. Shawn S-C. Sheu และ Professor Chiu Chiu Hsia จาก National Pingtung University of Science & Technology ประเทศไต้หวัน ในการส่งนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาออกสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 2 คน ณ National Pingtung University of Science & Technology เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี