กิจกรรมศึกษาดูงานของรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 16 พ.ค. 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้รูปแบบและการบริหารจัดการศูนย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1