การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยมีนายสาโรจน์  อนันตอวยพร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงาน ในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุม พร้อมกับลงพื้นที่ชมงานพุทธศิลป์ และทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมรักษ์โลก โดยอาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ เป็นวิทยากร ณ หอศิลป์ รศ.ดร.สุวัฒน์ คลอง 11 จ.ปทุมธานี  23 กรกฎาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี