โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1  
ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.  
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี