STREET CULTURE

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ International Workshop on Asian Heritage 2015 ลงพื้นที่ย่านถนนเยาวราชในการศึกษาสถาปัตยกรรม “STREET CULTURE” โดยมีนักศึกษาจำนวน 38 คนจากมหาวิทยาลัยประเทศไทย ได้แก่ มทร.ธัญบุรี, ม.มหาสารคาม , ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนักศึกษาจากประเทศ Malaysia , Indonesia , Vietnam  เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาสถาปัตยกรรมในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี