ภาควิชาเคมีอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ได้ไปเป็นวิทยากร ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยได้ไปอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง และได้มีการสาธิตทำ
– ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
– ผลิตน้ำหมักฮอร์โมนสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ
– ผลิตน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง
ให้กับชุมชนหมู่ที่ 1-16 ต. คลองสี่ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี. และคณะครู นักเรียน โรงเรียนสว่างภพ ต. คลองสี่ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2557  ณ โรงเรียนสว่างภพ ต. คลองสี่

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี