พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2559 ซึ่งมีรายนามดังนี้

นักวิจัยดีเด่น ประเภทนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม (ระดับนานาชาติ) ได้แก่

  1. รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
  2. นายไกรมน มณีศิลป์

บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 สายวิชาการ กลุ่มที่ 1 ในลำดับที่ 3 ได้แก่ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 สายสนับสนุน กลุ่มที่ 1 ในลำดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวพูนศรี สินศิริวัฒนา

บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 สายสนับสนุน กลุ่มที่ 2 ในลำดับที่ 1 ได้แก่ นายทวิช ธีระพงษ์

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี