คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม Big cleaning Day จิตอาสาพัฒนาคณะฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม Big cleaning Day จิตอาสาพัฒนาคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมกันทำความสะอาดคณะฯ และเวลา 12.00-16.00 น.ร่วมกันทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี