พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556 ของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556 ของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤาภาคม 2556  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี