การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2556

การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร(คลองหก)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี