โครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557 การแบ่งกลุ่มปฏิบัติเรื่อง ประสบการณ์ของการออกสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยวิทยากรศิษย์เก่าจากภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ และ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดย ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

20150321coop_44 20150321coop_46

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี