MOU โครงการคิดเชิงออกแบบ

MOU โครงการคิดเชิงออ

Read more

สัมนาเครือข่ายครูแนะแนว

สัมนาเครือข่ายครูแนะ

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานในการประชุมหารือ การทำงานวิจัยแปรรูปแก้วกาแฟใช้แล้วจากพลาสติกชีวภาพเป็นปุ๋ย เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 61

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังและระดมความคิดเห็นคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 61

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าในการจัดงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ KM 9 มทร. + 2 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more