โครงการ DNA “จิตอาสา” เพื่อการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน” วันที่ 19 มิ.ย. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดโครงการ DNA “จิตอาสา” เพื่อการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน” โดยตระหนักถึงความสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมความดี ด้านจิตอาสา และดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ พัฒนางานด้านจิตอาสา เพื่อมุ่งพัฒนาให้บุคคลากรของคณะมีจิตเมตตา เรียนรู้การเสียสละอุทิศตัว การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน การทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมาโดยตลอด โดยความอนุเคราะห์จากวัดปัญญานันทาราม ในการทำกิจกรรมจิตอาสา ใันวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1