สัมนาเครือข่ายครูแนะแนว

สัมนาเครือข่ายครูแนะแนว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครูแนะแนว พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “มทร.ธัญบุรี กับครูแนะแนว” ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี