การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4 / 2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี