การประชุมปรึกษาหารือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกล่าวให้โอวาท  และมอบนโยบายแก่อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี