การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

Read more