นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ศิลปกรรมศาสตร์(ที่เซียร์ รังสิต) เมื่อวันที่16 มีนาคม 2552

Read more

การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

Read more