ภาพบรรยากาศ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์(เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง) โดยกำหนดกิจกรรม รุ่นที่  1 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555   และรุ่นที่  2  วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555   ณ  อาคารปฏิบัติการอาหาร 2   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเทคโนโลยีการผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋องสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สังคม