พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และผศ.ประยูร  เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบเทียบโอนผลการฝึกอบรม ระยะ2 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555