โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี