แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการเข้ารับฝึกอบรม

ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการเข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆของผู้บริหารและบุคลากรของคณะ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี  โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

เรื่อง “ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะ” โดย อ.สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เรื่อง “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง”(สำหรับผู้บริหารงานสายสนับสนุน) โดย นางสาวพรรณปพร โภคัง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เรื่อง “กระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ” โดยนางรุ่งอรุญ ศรีเครือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวโบสิญา ชัยศิริเพ็ญภาค