ผู้บังคับกองพันทหารราบ ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอกตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

ผู้บังคับกองพันทหารร

Read more

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนา

Read more

คณะศิลปศาสตร์ นำนักเรียนโครงการ อบรมอาสาสมัครนำเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะศิลปศาสตร์ นำนักเ

Read more